Warning: A non-numeric value encountered in /home/robe0189/public_html/hybu.co.uk/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5760

Swyddi Gwag

Rhestrau swyddi agored yn Hybu

Nifer o gyfleoedd cyfredol

Swydd fel Intern mewn Rheoli Pobl a Digwyddiadau

Mae Hybu yn elusen sy’n gweithredu yng Nghaerdydd a Chasnewydd.  Cynigiwn cyfleoedd i bobl ifanc o bob cefndir a gallu i gyrraedd eu potensial trwy hyfforddiant a chefnogaeth i wirfoddoli mewn cymunedau difreintiedig lleol. Maent yn derbyn hyfforddiant mewn gwirfoddoli, arweinyddiaeth a sgiliau busnes er mwyn cynllunio, datblygu a gweithredu gweithgareddau a digwyddiadau er lles eraill.

Bydd y rôl yn cynnwys:

 • Gweithio gyda staff datblygu h?n ac arweinyddion y grwpiau er mwyn cefnogi’r staff oedolion gwirfoddol.
 • Gweithio gydag arweinyddion y grwpiau i gefnogi’r pobl ifanc i drefnu eu gweithgareddau a digwyddiadau.
 • I reoli materion Iechyd a Diogelwch a Chyfartaledd o fewn y gweithgareddau a digwyddiadau.
 • Ymchwilio i, a threfnu, lleoliadau ac offer angenrheidiol ar gyfer gweithgareddau plant.
 • Cyfrannu at farchnata a hysbysebu gweithgareddau a digwyddiadau.

Sgiliau Angenrheidiol:

 • Sgiliau rhyngbersonol da
 • Y gallu i reoli a threfnu gwybodaeth ac i gadw cofnodion manwl
 • Y gallu i sbarduno eu hun ac i weithio mewn tîm.
 • Sgiliau cyfrifiadurol

Byddwch yn Ennill Profiad:

 • Gweithio mewn tîm proffesiynol ac amrywiol
 • Y cyfle i weithio gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion o bob oed
 • Profiad mewn trefnu a gweithredu digwyddiadau a gweithgareddau.
 • Profiad mewn hyfforddi oedolion ifanc
 • Profiad gwaith gwerthfawr i ychwanegu at eich CV ynghyd â geirda ar gyfer cyflogwyr
 • Cymhwyster mewn Hyfforddi Hyfforddwyr

Gwybodaeth Ychwanegol:

 • Byddwch yn cael eich gwirio gan y DBS
 • Lleolir y gwaith yng Nghaerdydd a/neu Casnewydd
 • I gychwyn cyn gynted a bo modd
 • Hyd y Cytundeb: 1 flwyddyn
 • Oriau: 37 awr yr wythnos (amseroedd hyblyg gan bydd angen rhywfaint o waith gyda’r nos ac ar benwythnosau)
 • Cyflog: £13,564.00 y flwyddyn

Sut i wneud Cais:

Anfonwch CV a llythyr cyflwyno i’r Rheolwr Gyfarwyddwr, sef  Gill James, gill@hybu.co.uk

Sicrhewch eich bod yn cynnwys y wybodaeth isod

 • Eich rhif ffôn symudol a chyfeiriad post llawn
 • Cyfeiriad ar gyfer e-bost yr ydych yn edrych arno yn rheolaidd
 • Eich sefyllfa o ran trafnidiaeth
 • Manylion am eich addysg
 • Manylion am unrhyw gyflogaeth blaenorol a’r cyfnod rhoi rhybudd, os yn berthnasol

Dyddiad Cau: Medi 2017

Gweinyddwr/wraig

Cyflog: £19,000. 00.  37 awr yr wythnos. Cytundeb tymor penodedig am 1 flwyddyn. (Ystyrir trefniant Rhannu Swydd)

Mae Hybu yn elusen sydd yn hyfforddi pobl ifanc mewn gwirfoddoli, ac rydym yn chwilio am weinyddwr/wraig profiadol i gynnig cefnogaeth gweinyddol ar gyfer prosiect sydd yn cael ei ariannu gan y Loteri. Dylai ymgeiswyr feddu ar sgiliau a phrofiad ym mhob agwedd o weinyddiaeth, rheolaeth swyddfa a chadw cofnodion ariannol.

Gellir cael manylion pellach trwy e-bost: admin@hybu.co.uk neu ffoniawch 0845 890 1592  Dyddiad Cau: 14eg Awst 2017

Share This