Warning: A non-numeric value encountered in /home/robe0189/public_html/hybu.co.uk/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5760

Amdanom ni

Pwy ydyn ni a beth rydym wedi’i wneud

Mae Hybu yn air Cymraeg a olygir ‘I hybu’, ‘I annog neu ‘I gymorth’.

Mae Hybu Llymeitid yn gwmni dielw wedi’i gyfyngu gan warant yn 2008 sy’n rhoi  strwythur cyfreithiol i weithio a ddechreuodd yng Ngorffennaf 2007. Yn 2014 fe ddaeth y cwmni yn Elusen Gofrestredig.

Mae gan y cwmni bwrdd o 10 aelod sy’n cynnwys pobl ifanc o’r cymeriant cychwynnol yn 2007 yn ogystal â nifer o weithwyr proffesiynol sydd yn edrych dros bob rhan o’r gwaith.

Mae Hybu yn estyn allan i bobl ifanc a chymunedau lleol drwy raglenni a gynlluniwyd i alluogi cyfranogwyr i werthfawrogi eu hunain ac i gael eu cydnabod fel yr aelodau anhygoel o gymdeithas y maent mewn gwirionedd. Maent yn cyflawni hyn trwy gefnogi ei gilydd a chymunedau lleol mewn amrywiaeth o ffyrdd ymarferol.

Mae Hybu I annog dinasyddiaeth dda ymysg pobl ifanc er budd y cyhoedd trwy addysg, hyfforddiant, mentoriaeth a phrofiad ymarferol, gan gynnwys trefnu prosiectau yn seiliedig ar gymunedau a chelfyddydau a gynhaliwyd gan y bobl ifanc sy’n elwa’r gymuned ac yn annog ei lles.

Mae’r Bobl Ifanc wedi diffinio Hybu fel:

Mae tair elfen i’n gwaith ar hyn o bryd:

  • Mae Hybu Pobl Ifanc yn rhaglen i bobl ifanc rhwng 16-18 oed sy’n dilyn rhaglen strwythuredig i ddatblygu sgiliau gwirfoddoli, arweinyddiaeth ac entrepreneuriaeth. Mae’r rhain yn cael eu defnyddio’n ymarferol trwy greu gweithgareddau i gymunedau dan anfantais.
  • Mae Rhaglen Hyfforddi Arweinwyr Hybu yn rhaglen i bobl rhwng 18-20 oed sydd â diddordeb mewn hyfforddiant yn natblygiad cymunedol i weithio a chymunedau lleol a’r Bobl Ifanc yn rhaglen Hybu i ddarparu gweithgareddau newydd a chyffrous.
  • Mae Hyfforddiant Hybu ar gael i oedolion o bob oedran, yn arbenigo yng Ngwaith Chwarae, Gweithio a Phlant, Gwirfoddoli a Datblygiad Personol.

Happiness (Hapusrwydd)

gan eich bod yn hapus pan rydych yn mynychu ac rydych yn hapus pan rydych yn gweithio gan eich bod yn gwneud pobl eraill yn hapus.

Young (Ifanc)

gan fod Hybu I bobl ifanc caniateir i gymryd rheolaeth a chyfrifoldeb ac nad yw eu hieuenctid yn cael ei weld fel gwrthrych i unrhyw beth.

Be involved (Cymryd Rhan)

gan ei fod yn wych a ddylai pob person ifanc gymryd rhan.

Unconditional support (Cymorth Diamod)

a rhoddir i bawb sy’n perthyn.

Ein Hanes

Dechreuodd Hybu fel gr?p bach o wirfoddolwyr a oedd eisiau codi arian ar gyfer elusen. Dechreuon ni â 6 oedolyn a 20 o bobl ifanc o’r chweched yn 2007. Ers hynny rydym wedi tyfu yn sylweddol ac mae yn a dros 500 o bobl ifanc wedi bod trwy Raglen Hybu Pobl Ifanc.

Yn 2008 fe ddaeth Hybu yn Gwmni Cyfyngedig drwy Warant (dielw) ac yn 2014 fe ddaethom yn Elusen Gofrestredig.

Rydym wedi hyfforddi pobl ifanc gan ddefnyddio ein rhaglenni hyfforddi unigryw, a chyfyngol i Hybu, gan arfogi ein pobl ifanc gyda sgiliau gwirfoddoli, arweinyddiaeth ac entrepreneuriaeth. Nôd ein rhaglen yw creu genhedlaeth newydd o wirfoddolwyr sy’n defnyddio eu sgiliau a thalentau er lles eraill.

Mae Hybu Pobl Ifanc, drwy gefnogaeth ein harweinwyr, wedi medru trefnu amrywiaeth o ddigwyddiadau megis:

Casgliadau ar y strydoedd

mewn gwahanol leoedd ledled De Cymru dros y blynyddoedd.

Heicio wedi’i noddi

ar hyd rhan o Lwybr Arfordir Cymru o Gasnewydd i Gaerdydd.

Pacio Bagiau

mewn 17 o siopai yn cynnwys dros 1000 o blant a rhai henoed.

Hyd yma mae Hybu wedi rhoi dros £80,000 i elusennau cenedlaethol a lleol.

Rydym hefyd wedi trefnu gweithgareddau a digwyddiadau llawn hwyl, cyffro a gobaith mewn lleoliadau hebddynt.

Er enghraifft:

  • Gweithgaredd Dewin yr Oz dros 3 diwrnod i blant ysgolion cynradd.
  • Digwyddiad I Blant gyda’r thema ‘Ugly Bugs Ball’.
  • Calendr i Galendr Her Pudsey 2012 gyda chaniatâd BBC Plant Mewn Angen.
  • Digwyddiad I’r henoed gyda’r thema 60au a 160 o fynychwyr
  • Ymgais Record Byd am y mwyaf o dafliadau pêl rygbi yn olynol.
  • Parti Dillad Nos I Pydsey gyda 2500 o blant wedi mynychu’r digwyddiad
  • Digwyddiadau mawr a bach hwylus i blant efo mynychwyr yn amrywio o 20-900.

Yn ogystal, yn flynyddol rydym yn cynnal:

Fun Alive Club

i blant rhwng 4-11 oed mewn amryw o leoliadau.

1000 Voice Choir

efo cyfranogwyr yn amrywio o 8-23 oed o 12 sir dros Gymru ym mherfformio yn y Motorpoint Arena yng Nghaerdydd o flaen gynulleidfa o 4000.

Rydym yn tyfu ac yn ehangu, ac ar hyn o bryd yn gweithredu grwpiau yng Nghaerdydd a Chasnewydd, rydym yn agored i wahoddiad mewn meysydd newydd. Cysylltwch â ni os ydych am wybod mwy.

Eisiau gwybod mwy?

Os ddymunwch wybod unrhyw beth ychwanegol am Hybu, cysylltwch â ni isod.

Share This